Regulamin

Polski producent odzieży damskiej
Polski producent odzieży damskiej
Regulamin hurtowni internetowej!

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. „Sprzedawca” – firma BG BRANDENBURG Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź.
Hurtownia oraz strona internetowa www.bgcouture.pl są własnością firmy BG BRANDENBURG Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7292747688, REGON 380979699; email: [email protected]
2. „Sklep internetowy” (Sklep) – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.bgcouture.pl oraz jej podstronach prowadzący tylko sprzedaż hurtową na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych lub zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą
3. „Klient” – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży hurtowej towarów oferowanych na stronie www.bgcouture.pl po zarejestrowaniu się w Sklepie; pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie.
4. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
5. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
6. „Sprzedaż” – umowa sprzedaży hurtowej towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.firma-bb.pl zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. „Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia stosownej dla danej transakcji dokumentacji;
8. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bgcouture.pl Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bgcouture.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. „Polityka” – Polityka prywatności dostępna pod adresem www.bgcouture.pl/polityka-prywatnosci;
10. Zastrzeżenia:
Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej;
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
II. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
4. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji.
5. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
6. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.
III. Kontakt ze Sklepem
1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Hurtowni pochodzą bezpośrednio od producenta – firmy BG BRANDENBURG Sp. z o.o.
2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Hurtowni wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedającego na stronach internetowych Hurtowni.
4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.
IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę powinna dokonać rejestracji i w tym celu powinna wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny Sklepu. Podmiot, który uprzednio dokonał rejestracji wystarczy, że zarejestruje się na posiadane konto z wykorzystaniem uzyskanego hasła. Klient może w każdym czasie wykasować dane podane w procesie rejestracji. Po Rejestracji Klient ma możliwość: edycji swoich danych i składania zamówień. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
2. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bgcouture.pl, dokonać wyboru odzieży, galanterii, dodatków oraz akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru np. dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.
5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy sprzedaży.
10. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu odpowiedniej zakładki zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
VI. Dostawa i płatności
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską bądź odbiorem osobistym przez Klienta za uprzednim uiszczeniem ceny.
3. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, chyba, że przy składaniu zamówienia Sprzedawca wyłączył dany rodzaj płatności:
a) przelewem na numer rachunku wskazany przy składaniu zamówienia,
b) za pobraniem u kuriera,
5. Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).
VII. Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Osobliwa 7, 93-363 Łódź.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

VIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą  a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Sprzedawcy.

SCROLL UP
Napisz do nas:
message
instagram
sms
whatsapp
phone
email
viber